رییس دانشکده

تعداد بازدید:۶۱۵۲
محمدحسن سیاری 

  دکتر علی شهیدی

 رئیس پردیس کشاوری، منابع طبیعی و محیط زیست

  •   دانشیار

  • علوم و مهندسی آب

  •   ریاست

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹