گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری

تعداد بازدید:۲۵۹۳

این گروه آموزشی در دانشکده کشاورزی در سال1369تاسیس گردید و شورای آموزش عالی در سال تحصیلی1369با پذیرش دانشجو در رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری موافقت نمود.همچنین شورای گسترش آموزش عالی با توجه به فراهم شدن امکانات آموزشی، آزمایشگاهها و کادر علمی، موافقت خود را با پذیرش دانشجوی روزانه و شبانه کارشناسی ناپیوسته مرتع و آبخیزداری در سال 1385، رشته کارشناسی پیوسته مرتع  و آبخیزداری در سال 1389و رشته کارشناسی ارشد مرتعداری در سال 1390 و کارشناسی ارشد آبخیزداری در سال 1393 اعلام نمود. در حال حاضر دانشجویان در رشته کارشناسی پیوسته مرتع و آبخیزداری و کارشناسی ارشد مرتعداری و کارشناسی ارشد آبخیزداری در گروه مشغول به ادامه تحصیل بوده و برنامه های توسعه گروه در حال پیگیری است.

تعداد اعضای هیأت علمی گروه آموزشی

استاد دانشیار استادیار مربی جمع
0 1 5 0 6

 

رشته‌ها و مقاطع تحصیلی گروه
رشته تحصیلی مقطع
مهندسی طبیعت کارشناسی 
علوم و مهندسی آبخیز-گرایش حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی کارشناسی ارشد
آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۴۰۱