اساتید راهنمای دانشجویان نوورود

تعداد بازدید:۳۸۹
دکتر هادی سریر

  دکتر هادی سریر

  استاد راهنمای دانشجویان گروه علوم دامی


 •   دانشیار

 •   گروه علوم دامی

دکتر محمد حسن سیاری

  دکتر محمد حسن سیاری

  استاد راهنمای دانشجویان گروه علوم و مهندسی خاک


 •   دانشیار

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر محمد ضابط

  دکتر محمد ضابط

  استاد راهنمای دانشجویان مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی


 •   دانشیار

 •   گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دکتر عباس محمدی

  دکتر عباس محمدی

  استاد راهنمای دانشجویان مهندسی گیاهپزشکی


 •   دانشیار

 •   گروه گیاهپزشکی

دکتر محمدحسین امینی فرد

  دکتر محمدحسین امینی فرد

  استاد راهنمای دانشجویان مهندسی باغبانی


 •   دانشیار

 •   گروه باغبانی

دکتر الهام یوسفی

  دکتر الهام یوسفی

  استاد راهنمای دانشجویان مهندسی محیط زیست


 •   استادیار

 •   گروه محیط زیست

دکتر هادی معماریان

  دکتر هادی معماریان

  استاد راهنمای دانشجویان مهندسی مرتع و آبخیزداری


 •   دانشیار

 •   گروه مرتع و آبخیز داری

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۴۰۲