تازه های پایان نامه

رده‌بندي کنگرهعنوان - پديدآور - وضعيت نشر
۵۰۲ ۹۴۳TH TDمکان يابي مناطق مستعد فضاي سبز شهري با استفاده از تکنيک AHP و فازي در محيطGIS (مطالعه موردي شهر خواف)/ الهام تيموري.- به راهنمايي سيد سعيدرضا احمدي زاده؛ استاد مشاور عادل سپهر.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه محيط زيست، رشته ارزيابي و آمايش سرزمين) ؛ ‎۱۳۹۶.
۶۰۱ ۹۴۴TH SDبررسي اتنوبوتاني گياهان دارويي منطقه حفاظت شده درميان سربيشه در استان خراسان جنوبي/ حميدرضا خزاعي.- به راهنمايي دکتر محمد ساغري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه علوم و مهندسي مرتع، رشته گياهان دارويي و صنعتي) ؛ ‎۱۴۰۱.
۳۰۵ ۹۴۵TH SBتحليل اثرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي پروژه احياي اراضي جنگلي و تخريب يافته در منطقه سه قلعه سرايان استان خراسان جنوبي/ بهمن خسروي.- به راهنمايي دکتر مليحه فلکي؛ استاد مشاور دکتر محمد رضا بخشي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه مهندسي توليد و ژنتيک گياهي، رشته توسعه روستايي) ؛ ‎۱۴۰۱.
۶۰۱ ۹۴۶TH SDتاثير فعاليت معادن زيرکوه بر تغييرات خاک و پوشش گياهي مراتع اطراف معدن با تاکيد بر تغييرات گياهان دارويي در منطقه زيرکوه/ مهدي معصومي.- به راهنمايي دکتر محمدرضا سعيد افخم شعرا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه علوم و مهندسي مرتع، رشته گياهان داروي و صنعتي) ؛ ‎۱۴۰۱.
۶۰۱ ۹۴۷TH SDبررسي اثرات اجراي طرح هاي مرتعداري بر تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي از ديدگاه بهره برداران محلي/ محمدحسن رضايي.- به راهنمايي دکتر محمدرضا سعيد افخم شعرا؛ اساتيد مشاور؛ دکتر مسلم رستم پور، مهندس بهاره چکشي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه علوم و مهندسي مرتع، رشته مديريت مرتع) ؛ ‎۱۴۰۱.
۱۰۲ ۹۴۸TH SFکاربرد رگرسيون چندکي در توصيف منحني نسبت چربي به پروتئين گاوهاي شيري ايران/ احسان رمگي.- به راهنمايي دکتر حسين نعيمي پور يونسي؛ اساتيد مشاور: دکتر محمدباقر تربتي، دکتر سيد جواد حسيني واشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي، رشته ژنتيک و اصلاح دام و طيور) ؛ ‎۱۴۰۱.
۱۰۱ ۹۴۹PH Sfاثر تغذيه ي کنجاله ي زيتون بر عملکرد و کيفي ت شير شتر تک کوهانه و گوشت بر ه‌هاي پرواري افشاري/ مهران تکه خلف.- به راهنمايي دکتر محمد حسن فتحي؛ اساتيد مشاور: دکتر لادن رشيدي، دکتر سيد همايون فرهنگ فر.- دکتري (دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم دامي، رشته تغذيه دام) ؛ ‎۱۴۰۱.
۳۰۶ ۹۵۰TH SBاثر موقعيت بذر روي سنبله گياه مادري بر خصوصيات جوانه‌زني، سبز شدن و رشد اوليه برخي ارقام گندم تحت تنش شوري و خشکي/ عليرضا پردل.- به راهنمايي دکتر سيد وحيد اسلامي؛ اساتيد مشاور دکتر الياس آرزمجو، دکتر محمدحسن سياري زهان.- کارشناسي ارشذ (دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه مهندسي نتوليد و ژنتيک گياهي، رشته علوم و تکنولوژي بذر) ؛ ‎۱۴۰۱.
۶۰۱ ۹۵۱TH SDمطالعه تنوع مورفولوژيکي و فيتوشيميايي ميوه سماق(Rhus coriaria L) در شرق کشور/ حميد رضايي.- به راهنمايي دکتر شعله قلاسي مود؛ استاد مشاور: دکتر مسلم رستم پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده کشاورزي، گروه علوم و مهندسي مرتع، رشته مديريت مرتع) ؛ ‎۱۴۰۱.
۶۰۱ ۹۵۲TH SDبررسي اثر ترکيب خاک بر برخي خصوصيات زيستي نونهال هاي گونه بادامشک(Amygdalus scoparia ) در نهالستان/ بتول شهرخوباني.- به راهنمايي دکتر محمد ساغري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بيرجند، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست، گروه علوم و مهندسي مرتع، رشته مديريت مرتع) ؛ ‎۱۴۰۱.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۴۰۲