پردیس علوم پایه

پردیس علوم پایه دانشگاه بیرجند، شامل دانشکده‌علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار است.