پردیس علوم رفتاری

پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند شامل دانشکده‌ علوم ورزشی و دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی است.