اخبار

دوره های مهارتی

دانشگاه بیرجند به عنوان یکی از قطب های دانشگاهی شرق کشور به منظور تأمین نیازهای آموزشی ِکاربردیِ و مهارتی جامعه در راستای سند چشم انداز دانشگاه و گسترش علم و فناوری در جهان پویای کنونی اقدام به برگزاری دوره های مهارتی نموده است و رسالت خود را در هدایت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به سمت مهارت آموزی را با تمام توان دنبال می‌کند.