آپا

مطالب

گواهی نامه مرکز آپای دانشگاه بیرجند
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
ارتباط با ما
چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
تهدیدات سایبری در حوزه مالی
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
باج افزار
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
مرکز آپای دانشگاه بیرجند
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

ویژه نامه ها

تهدیدات سایبری در حوزه مالی سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
باج افزار سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰