گروه پژوهشی علوم زمین

تعداد بازدید:۵۲۳۵
دکتر سید ناصر رئیس السادات

  دکتر سید ناصر رئیس السادات

  مسئول گروه پژوهشی علوم زمین


  •   دکتری زمین شناسی

  •   گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۰