گروه پژوهشی مطالعات بین رشته‌ای دفاع مقدس

تعداد بازدید:۴۳۵۹
دکتر محمد حسینی امینی فرد

  دکتر حامد نوروزی

  مسئول گروه پژوهشی مطالعات بین رشته‌ای دفاع مقدس


  •   دکتری زبان و ادبیات فارسی

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   دانشیار

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱