گروه پژوهشی هسته مطالعات بین رشته ای

تعداد بازدید:۳۳۳۰
دکتر محمد علی رستمی نژاد

  دکتر ابراهیم محمدی

  مسئول گروه پژوهشی هسته مطالعات بین رشته‌ای


  •   دکتری زبان و ادبیات فارسی

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   دانشیار

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱