گروه پژوهشی تولید و کاربرد پرتوها و انرژی چگالی بالای هیدروژنی

تعداد بازدید:۳۶۱۶
دکتر سید حجت هاشمی

  دکتر محمد مهدی فیروزآبادی

  مسئول گروه پژوهشی تولید و کاربرد پرتوها و انرژی چگالی بالای هیدروژنی


  •   دکتری فیزیک هسته ای

  •   پردیس علوم

  •   دانشیار گروه فیزیک

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱