گروه پژوهشی مطالعات روستایی

تعداد بازدید:۳۳۳۶
دکتر احمد بخشی

  دکتر محمد حجی پور

  مسئول گروه پژوهشی مطالعات روستایی


  •   دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   استادیار گروه جغرافیا

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۱