مسئول دفتر

ماریا مسینایی

  مجتبی امیرآبادیزاده

  مسئول دفتر معاون پژوهشی، فناوری و نوآوری


  •   معاونت پژوهشی، فناوری و نوآوری

  •   سازمان مرکزی

  •   056-32202516/309

  •   VOIP: 2000 /31022000

  •   056-32202039

  •   m.amirabadi@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۲۷۳۴