مسئول دفتر

تعداد بازدید:۴۰۸۳
ماریا مسینایی

  مجتبی امیرآبادیزاده

  مسئول دفتر معاون پژوهش، فناوری و نوآوری


  •   معاونت پژوهشی، فناوری و نوآوری

  •   سازمان مرکزی

  •   VOIP: 2000 /31022000

  •   056-32202515 /056-31028000

  •   m.amirabadi@birjand.ac.ir