مدیریت امور پژوهشی

تعداد بازدید:۹۷۱۹

شرح وظایف:

  • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
  • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
  • بررسی طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر کیفیت و هزینه های پیش بینی شده
  • دعوت از محققین و دانشمندان کشورهای مختلف برای شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای علمی پژوهشی
  • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
  • انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های پژوهشی به منظور تطبیق با نیازهای جامعه
  • ارزشیابی پیشرفت فعالیتهای پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
  • برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی و برنامه ریزی و هماهنگی برای ارائه مقالات علمی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه در کنفرانسهای علمی، بین المللی و منطقه ای خارجی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه
  • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیات علمی با هماهنگی گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه
آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۸