معرفی معاون

تعداد بازدید:۹۹۱۲
دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر ابوالفضل اکبرپور

  معاون پژوهش، فناوری و نوآوری


  •   دکتری مهندسی عمران

  •   سازمان مرکزی

  •   استاد گروه عمران

  •     VOIP:2001 / 056-31022001

  •   056-32202515 /056-31028000

  •   akbarpour@birjand.ac.ir

  •   cv.birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۱