معرفی معاون

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  معاون پژوهش و فناوری


  •   دکتری برق -قدرت

  •   سازمان مرکزی

  •   دانشیار گروه برق

تعداد بازدید:۳۶۳۵