معرفی معاون

تعداد بازدید:۵۵۰۸
دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  معاون پژوهش، فناوری و نوآوری


  •   دکتری برق -قدرت

  •   سازمان مرکزی

  •   دانشیار گروه برق