دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار دانشکده

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

اطلاعیه ها

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
نهمین نشست بررسی کتاب دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱