دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار دانشکده

مدرسه تابستانه نظریه های ترجمه
جمعه ۰۳ شهریور ۱۴۰۲
انتصاب مدیر گروه آموزشی ادبیات فارسی
سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۲ گالری