دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار دانشکده

افتتاح رسمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ جدید گالری
جشنواره دانشجوی نمونه
سه شنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۱