دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اخبار دانشکده

هفتمین آزمون علمی دانشگاه بیرجند برگزار شد

هفتمین آزمون علمی دانشگاه بیرجند برگزار شد

سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ گالری

نشست بررسی کتاب جبر جغرافیا برگزار شد
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ گالری
نهمین نشست بررسی کتاب
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱