معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۵۱۱۹
دکتر محمد حسن الهی زاده

  دکتر محمد حسن الهی زاده

  معاون آموزشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

  •   گروه تاریخ