کرسی های نظریه پردازی

تعداد بازدید:۱۳۷۴

هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در بهمن ماه 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیات، حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شکل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است. صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند به مناظره علمی می توانند مستقیما و یا از طریق فرهنگستان ها، پژوهشگاه ها، دانشگاه ها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری های خود در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی اقدام کنند و از مزایای کرسی ها بهره مند گردند.

ترکیب کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه بیرجند به قرار زیر است:

- دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند (رئیس کمیته)

- دکتر حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه (دبیر کمیته)

- دکتر حسن امامی (عضو حقیقی شورای نظریه پردازی کمیته)

- دکتر حامد نوروزی(عضو حقیقی شورای نظریه پردازی کمیته)

- دکتر حسین فرزانه پور (عضو حقیقی شورای نظریه پردازی کمیته)

- دکتر محمد مهدی دیانی (عضو حقیقی شورای نظریه پردازی کمیته)

- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد (عضو حقیقی شورای نظریه پردازی و مسئول کمیته پیگیری)

- حجه الاسلام جعفری (نماینده ولی فقیه و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه)
 

برای دسترسی به آیین نامه مربوط به کرسی های نقد و نظریه پردازی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

آیین نامه کرسی های نظریه پردازی

کرسی های نظریه پردازی و مناظره

برای دسترسی به فرم های مربوط به کرسی های نقد و نظریه پردازی بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

رزومه

طرح نامه کرسی های نقد

طرح نامه کرسی های نظریه پردازی

طرح نامه کرسی های نوآوری

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰