معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۳۰۳۸
دکتر مفید شاطری

  دکتر مفید شاطری

  معاون آموزشی دانشکده


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

 •   گروه جغرافیا

دکتر محمد حسینایی (بازنشسته)

  دکتر محمد حسینایی (بازنشسته)

  (1393-1391)


 •   استادیار

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  (1391-1387)


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

دکتر عبدالرحیم حقدادی

  دکتر عبدالرحیم حقدادی

  (1387-1382)


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

دکتر سید محمد حسین قرشی (بازنشسته)

  دکتر سید محمد حسین قرشی (بازنشسته)

  (1382-1379)


 •   دانشیار

دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  (1378-1377)


 •   دانشیار

 •   سازمان مرکزی

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۹