معاونین آموزشی پیشین

تعداد بازدید:۳۸۸۵
دکتر محمدحسن الهی زاده

  دکتر محمدحسن الهی زاده

  (1401-1398)


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ساختمان اساتید

 •   گروه تاریخ

دکتر مفید شاطری

  دکتر مفید شاطری

  (1393-1398)


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی-ساختمان اساتید

 •   گروه جغرافیا

دکتر محمد حسینایی (بازنشسته)

  دکتر محمد حسینایی (بازنشسته)

  (1393-1391)


 •   استادیار

 •   بازنشسته

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  (1391-1387)


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اداری- طبقه اول

 •   گروه زبان انگلیسی

دکتر عبدالرحیم حقدادی

  دکتر عبدالرحیم حقدادی (بازنشسته)

  (1387-1382)


 •   استادیار

 •  بازنشسته

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

دکتر سید محمد حسین قرشی (بازنشسته)

  دکتر سید محمد حسین قرشی (بازنشسته)

  (1382-1379)


 •   دانشیار

 •   بازنشسته

 •   گروه زبان انگلیسی

دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  (1378-1377)


 •   دانشیار

 •   پردیس علوم رفتاری

 •   گروه روان شناسی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲