معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۳۵۹۶
دکتر مرتضی مزگی نژاد (از 1400 تا 1402)

  دکتر مرتضی مزگی نژاد (از 1400 تا 1402)

دانشیار


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

 •   گروه فلسفه و کلام اسلامی

دکتر مرتضی اسماعیل نژاد (از 1397 تا 1400)

  دکتر مرتضی اسماعیل نژاد (از 1397 تا 1400)

دانشیار


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

 •   گروه جغرافیا

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (از 1388 تا 1397)

  دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (از 1388 تا 1397)

دانشیار


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

 •   گروه تاریخ

دکتر محسن نوکاریزی

  دکتر محسن نوکاریزی

استاد


 •   دانشگاه فردوسی مشهد

 •   گروه کتابداری و علم اطلاعات

دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

استاد


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

آخرین ویرایش۲۵ مهر ۱۴۰۲