معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۳۰۰۴
دکتر مرتضی اسماعیل نژاد

  دکتر مرتضی اسماعیل نژاد (1400-1397)

دانشیار


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

  •   گروه جغرافیا

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (از 1388  تا 1397)

  دکتر زهرا علیزاده بیرجندی (1397-1388)

دانشیار


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

  •   گروه تاریخ

دکتر محسن نوکاریزی

  دکتر محسن نوکاریزی

استاد


  •   دانشگاه فردوسی مشهد

  •   گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

استاد


  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

  •   گروه زبان و ادبیات فارسی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲