گروه جغرافیا

تعداد بازدید:۷۷۴۱

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی پیوست. از سال تحصیلی 89-88 نیز دو گرایش "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" به گرایش های فعال دوره کارشناسی افزوده شد. از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 با تغییر سرفصل  دوره کارشناسی، دانشجویان با عنوان کلی رشته "جغرافیا" پذیرفته شده اند (دانشجویان ورودی 95 به بعد پس از گذراندن 80 واحد درسی به گرایش های موجود هدایت خواهند شد).

در حال حاضر گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با حدود 300 دانشجو در  مقطع کارشناسی "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" و "جغرافیا"  و مقطع کارشناسی ارشد "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی"،  "جغرافیای سیاسی" و "مخاطرات محیطی"  به فعالیت خود ادامه می دهد.

تعداد اعضای هیات علمی گروه

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
جغرافیا  -  4 4  1 9