گروه جغرافیا

تعداد بازدید:۱۳۵۶۸

مدیرگروه: دکتر محمد اسکندری ثانی
شماره تماس: 31026151-056
کارشناس گروه: راضیه آرزومندان
شماره تماس: 31026150-056

اساتید گروه جغرافیا(کلیک کنید)

 

گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند در بهمن ماه 1383 با 5 نفر عضو هیأت علمی و با  پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیای شهری فعالیت خود را آغاز نمود. از مهر ماه سال تحصیلی 85-84 در دو گرایش جغرافیای شهری و جغرافیای روستایی دانشجو پذیرفت. از سال تحصیلی 88-87 گروه با پذیرش 9 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، به جمع رشته های فعال در مقطع تحصیلات تکمیلی پیوست. از سال تحصیلی 89-88 نیز دو گرایش "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی" و "جغرافیا و برنامه ریزی شهری" به گرایش های فعال دوره کارشناسی افزوده شد. از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 با تغییر سرفصل  دوره کارشناسی، دانشجویان با عنوان کلی رشته "جغرافیا" پذیرفته شده اند.

در حال حاضر گروه جغرافیای دانشگاه بیرجند با حدود 300 دانشجو در  مقطع کارشناسی "جغرافیا"(دانشجویان پس از گذراندن 80 واحد درسی به گرایش های موجود (جغرافیا و برنامه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)هدایت خواهند شد). و مقطع کارشناسی ارشد "جغرافیا و برنامه ریزی روستایی"،  "جغرافیای سیاسی" و "مخاطرات محیطی" به فعالیت خود ادامه می دهد.

تعداد اعضای هیات علمی

گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
جغرافیا  -  5 4  - 9

 

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲