گروه حقوق

تعداد بازدید:۶۷۷۶

گروه حقوق دانشگاه بیرجند از مهرماه سال 1387 در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز نموده است.

 
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
حقوق  -  - 4 4