اساتید بازنشسته

تعداد بازدید:۱۳۸۹
دکتر سید محمد حسن قریشی

  دکتر سید محمد حسن قریشی

  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی- بازنشستگی 1395


  •   دانشیار

دکتر محمد حسینایی

  دکتر محمد حسینایی

  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی- بازنشستگی 1395


  •   استادیار

ویدا نوشین فر

  ویدا نوشین فر

  عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی- بازنشستگی 1394


  •   مربی

دکتر محمد علی طاهری بجد

  دکتر محمد علی طاهری بجد

  عضو هیات علمی گروه حقوق- بازنشستگی 1393


  •   استادیار

دکتر سید حسین رئیس السادات

  دکتر سید حسین رئیس السادات

  عضو هیات علمی گروه تاریخ- بازنشستگی 1392


  •   استادیار

سید حسن کاظمی

  سید حسن کاظمی

  عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی- بازنشستگی 1388


  •   مربی