کارکنان

تعداد بازدید:۱۰۸۸۹
ابراهیم احمدی 

  ابراهیم احمدی

کارشناس گروه تاریخ - کارشناس گروه حقوق


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول- گروه تاریخ

 •   31026110- 31026190

راضیه آرزومندان 

  راضیه آرزومندان

کارشناس گروه جغرافیا


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول- گروه جغرافیا

 •   31026150

فاطمه بیجاری 

  فاطمه بیجاری

کارشناس گروه معارف اسلامی- کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول- گروه معارف اسلامی

 •   31026250

الهام پایانی 

  الهام پایانی

کارشناس گروه زبان انگلیسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول- گروه زبان انگلیسی

 •   31026210

منیره توکلی 

  منیره توکلی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول- گروه زبان و ادبیات فارسی

 •   31026230

ملیحه سادات حسینی 

  ملیحه سادات حسینی

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده- کارشناس امور پژوهشی دانشکده- دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول

 •   31026100- 31026104

محمدعلی خالدی

  محمدعلی خالدی

کارشناس گروه علوم سیاسی- کارشناس گروه جامعه شناسی- ;کارشناس رشته مدیریت دولتی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول- گروه علوم سیاسی

 •   31026130

مصطفی سالاری

  مصطفی سالاری

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول

 •   31026106

مهندس هادی صالح پور

  مهندس هادی صالح پور

مسئول امور عمومی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •  ساختمان اداری- طبقه اول

 •   31026107

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲