کارکنان

تعداد بازدید:۷۳۰۰
ابراهیم احمدی 

  ابراهیم احمدی

کارشناس گروه تاریخ - کارشناس گروه حقوق


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه تاریخ

 •   056-31026110 --- 056-31026190

راضیه آرزومندان 

  راضیه آرزومندان

کارشناس گروه جغرافیا


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه جغرافیا

 •   056-31026150

فاطمه بیجاری 

  فاطمه بیجاری

کارشناس گروه معارف اسلامی- کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه معارف اسلامی

 •   056-31026250

الهام پایانی 

  الهام پایانی

کارشناس گروه زبان انگلیسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان انگلیسی

 •   056-31026210

منیره توکلی 

  منیره توکلی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

 •   056-31026230

ملیحه سادات حسینی 

  ملیحه سادات حسینی

مسئول دفتر حوزه ریاست - کارشناس امور پژوهشی- دبیرخانه


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   دفتر ریاست دانشکده- طبقه سوم

 •   056-31026100 --- 056-31026104

محمدعلی خالدی

  محمدعلی خالدی

کارشناس گروه علوم سیاسی- کارشناس گروه جامعه شناسی- ;کارشناس گروه مدیریت دولتی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه علوم سیاسی

 •   056-31026130

مصطفی سالاری

  مهندس مصطفی سالاری

کارشناس خدمات آموزشی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   آموزش دانشکده- طبقه دوم

 •   056-31026106

هادی صالحی پور

  مهندس هادی صالح پور

رئیس اداره امور عمومی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   امور عمومی دانشکده- طبقه دوم

 •   056-31026107