کارکنان

تعداد بازدید:۵۹۹۷
ابراهیم احمدی 

  ابراهیم احمدی

کارشناس گروه تاریخ - کارشناس گروه حقوق


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه تاریخ

 •   31026110- 31026190

راضیه آرزومندان 

  راضیه آرزومندان

کارشناس گروه جغرافیا


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه جغرافیا

 •   31026150

حاجی بابایی مقدم 

  حاجی بابایی مقدم

مسئول امور عمومی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   امور عمومی دانشکده- طبقه دوم

 •   31026107

فاطمه بیجاری 

  فاطمه بیجاری

کارشناس گروه معارف اسلامی- کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه معارف اسلامی

 •   31026250

منیره توکلی 

  منیره توکلی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

 •   31026230

الهام پایانی 

  الهام پایانی

کارشناس گروه زبان انگلیسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان انگلیسی

 •   31026210

ملیحه سادات حسینی 

  ملیحه سادات حسینی

کارشناس امور پژوهشی دانشکده - دبیرخانه دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   امور پژوهشی دانشکده- طبقه سوم

 •   31026104

محمدعلی خالدی

  محمدعلی خالدی

کارشناس گروه علوم سیاسی- کارشناس گروه جامعه شناسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه علوم سیاسی

 •   31026130

نیلوفر کمیلی 

  نیلوفر کمیلی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   آموزش دانشکده- طبقه دوم

 •   31026105

 

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   دفتر ریاست دانشکده- طبقه سوم

 •   31026100