کارکنان

تعداد بازدید:۱۱۶۰۷
ابراهیم احمدی 

  ابراهیم احمدی

کارشناس گروه تاریخ - کارشناس گروه حقوق


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه تاریخ- طبقه اول

 •   31026110- 31026190

راضیه آرزومندان 

  راضیه آرزومندان

کارشناس گروه جغرافیا


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه جغرافیا- طبقه اول

 •   31026150

فاطمه بیجاری 

  فاطمه بیجاری

کارشناس گروه معارف اسلامی- کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه معارف اسلامی-طبقه اول

 •   31026250

منیره توکلی 

  منیره توکلی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی- طبقه اول

 •   31026230

الهام پایانی 

  الهام پایانی

کارشناس گروه زبان انگلیسی


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان انگلیسی- طبقه اول

 •   31026210

ملیحه سادات حسینی 

  ملیحه سادات حسینی

مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   حوزه ریاست- طبقه اول

 •   31026104

محمدعلی خالدی

  محمدعلی خالدی

کارشناس گروه علوم سیاسی- کارشناس گروه جامعه شناسی- کارشناس رشته مدیریت


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه علوم سیاسی- طبقه اول

 •   31026130

مصطفی سالاری

  مصطفی سالاری

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول

 •   31026105

مهندس هادی صالح پور

  مهندس هادی صالح پور

مسئول امور عمومی دانشکده


 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری- طبقه اول

 •   31026107

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۴۰۲