علایق پژوهشی اساتید دانشکده

نام استادرشتهزمینه پژوهشی
دکتر محمود فال سلیمانجغرافیابرنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی عشایری، اقلیم شناسی
دکتر جواد میکانیکیجغرافیااقتصاد روستایی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی روستایی، روش شناسی و تحلیل های آماری، آمایش سرزمین
دکتر مفید شاطریجغرافیاجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی توسعه روستایی، مطالعات حوزه وقف، مطالعات جغرافیای تاریخی خراسان جنوبی
آقای دکتر مهدی وفایی فردجغرافیابرنامه ریزی شهری، بازآفرینی شهری
دکتر مرتضی اسمعیل نژادجغرافیاآب و هواشناسی کاربردی، مخاطرات محیطی/اقلیمی، تغییرات اقلیمی و مدلسازی، سنجش از دور و GIS، اقلیم و شهر (تاب آوری و سازگاری)، روستاهای هوشمند کشاورزی و اقلیمی، گردشگری، انرژی های بادی و خورشیدی
آقای دکتر محمد اسکندری ثانیجغرافیابرنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، گردشگری، کارآفرینی شهری
دکتر عمران راستیجغرافیاجغرافیای سیاسی دریاها، جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک، جغرافیای مرز
دکتر وحید کیانیجغرافیاسیاست خارجی ایران، ژئوپلیتیک مذهبی، جنوب غرب آسیا (خاورمیانه)، مرز و مدیریت مرز، روابط ایران و افغانستان
دکتر علی اشرفیجغرافیاکاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات منابع طبیعی-شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی دریاها، سنجنده های ابرطیفی و کاربرد آنها در مطالعات محیط زیست-جنگل-معدن و سکونتگاه های شهری و روستایی
دکتر محمد حسن الهی زادهتاریختاریخ تشیع، ائمه اطهار، تاریخ فرهنگی، ایرانن اسلامی، مباحث نظری تاریخ
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۸