علایق پژوهشی اساتید دانشکده

عضو هیات علمیرزومهعلایق پژوهشیگروه آموزشی
 
دکتر محمد حسن الهی زادهhttps://cv.birjand.ac.ir/elahizadeh/faتاریخ تشیع، ائمه اطهار، تاریخ فرهنگی، ایرانن اسلامی، مباحث نظری تاریختاریخ
دکتر شیرزاد خزائیhttps://cv.birjand.ac.ir/shkhazaee/faتاریخ معاصر، تاریخ صفویه، تاریخ احزاب سیاسیتاریخ
دکتر مجتبی خلیفهhttps://cv.birjand.ac.ir/khalifeh/faسده های میانه تاریخ ایران، ترکان، مغولان، خلیج فارستاریخ
دکتر زهرا علیزاده بیرجندیhttps://cv.birjand.ac.ir/alizadehbirjandi/faتاریخ محلی، تاریخ قاجار، پهلوی، تاریخ پزشکیتاریخ
علی نجف زادهhttps://cv.birjand.ac.ir/najafzadeh/faتاریخ ایران قبل از اسلام، تاریخ معاصر مشهدتاریخ
دکتر علیرضا اسلامhttps://cv.birjand.ac.ir/eslam/faروش تحقیق، جامعه شناسی تاریخی ایران، جامعه شناسی معرفتجامعه شناسی
دکتر محمدباقر آخوندیhttps://cv.birjand.ac.ir/akhondi/faروش تحقیق، مسائل اجتماعی ایران، جامعه شناسی دینجامعه شناسی
دکتر سید حسن قالیبافانhttps://cv.birjand.ac.ir/ghalibafan/faنظریه های جامعه شناسی،جامعه شناسی توسعهجامعه شناسی
دکتر محمد اسکندری ثانیhttps://cv.birjand.ac.ir/eskandarisani/faبرنامه ریزی شهری، اقتصاد شهری، گردشگری، کارآفرینی شهریجغرافیا
دکتر مرتضی اسمعیل نژادhttps://cv.birjand.ac.ir/esmaeilnejad/faآب و هواشناسی کاربردی، مخاطرات محیطی/اقلیمی، تغییرات اقلیمی و مدلسازی، سنجش از دور و GIS، اقلیم و شهر (تاب آوری و سازگاری)، روستاهای هوشمند کشاورزی و اقلیمی، گردشگری، انرژی های بادی و خورشیدیجغرافیا
دکتر علی اشرفیhttps://cv.birjand.ac.ir/ashrafi/faکاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مطالعات منابع طبیعی-شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی دریاها، سنجنده های ابرطیفی و کاربرد آنها در مطالعات محیط زیست-جنگل-معدن و سکونتگاه های شهری و روستاییجغرافیا
دکتر عمران راستیhttps://cv.birjand.ac.ir/rasti/faجغرافیای سیاسی دریاها، جغرافیای انتخابات، ژئوپلیتیک، جغرافیای مرزجغرافیا
دکتر مفید شاطریhttps://cv.birjand.ac.ir/shateri/faجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی توسعه روستایی، مطالعات حوزه وقف، مطالعات جغرافیای تاریخی خراسان جنوبجغرافیا
دکتر محمود فال سلیمانhttps://cv.birjand.ac.ir/falsoleyman/faبرنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی عشایری، اقلیم شناسیجغرافیا
دکتر وحید کیانیhttps://cv.birjand.ac.ir/vkiani/faسیاست خارجی ایران، ژئوپلیتیک مذهبی، جنوب غرب آسیا (خاورمیانه)، مرز و مدیریت مرز، روابط ایران و افغانستانجغرافیا
دکتر جواد میکانیکیhttps://cv.birjand.ac.ir/mikaniki/faاقتصاد روستایی، توسعه پایدار روستایی، کارآفرینی روستایی، روش شناسی و تحلیل های آماری، آمایش سرزمینجغرافیا
دکتر مهدی وفایی فردhttps://cv.birjand.ac.ir/vafaei/faبرنامه ریزی شهری، بازآفرینی شهریجغرافیا
دکتر حسن امامیhttps://cv.birjand.ac.ir/emami/faادبیات تطبیقی، ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه، فرهنگ در زبانهای باستانیزبان و ادبیات فارسی
دکتر محمدرضا رضائیانhttps://cv.birjand.ac.ir/rezaeiandelouei/faمطالعات ترجمه، ارزشیابی ترجمه، آموزش ترجمه، پژوهش در مطالعات ترجمه، ویرایش ترجمهزبان و ادبیات فارسی
دکتر کتایون زارعی طوسیhttps://cv.birjand.ac.ir/zareitousi/faMuslim Immigrant and Diasporic/  Narratives , Postcolonial Studies/Women’s and Gender Studies/Affect Theory/ ادبیات مسلمانان مهاجر،  مطالعات پسا استعماری،  مطالعات زنانزبان و ادبیات فارسی
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۴۰۰