همکاران بازنشسته

تعداد بازدید:۲۹۳۹
حاجی بابایی مقدم 

  حاجی بابایی مقدم

  مسئول امور عمومی- بازنشستگی 1400


  •   مسئول امور عمومی

نیلوفر کمیلی 

  نیلوفر کمیلی

  کارشناس خدمات آموزشی دانشکده- بازنشستگی 1400


  •   کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

محمد یوسفی 

  محمد یوسفی

  مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده- بازنشستگی 1400


  •   مسئول دفتر حوزه ریاست دانشکده

منصور ابراهیمی

  منصور ابراهیمی

  مسئول دبیرخانه دانشکده- بازنشستگی 1398


  •   مسئول دبیرخانه دانشکده

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲