مسئولین

تعداد بازدید:۷۱۱۰
دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   طبقه دوم

دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

  معاون آموزشی دانشکده


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   طبقه دوم

دکتر مرتضی مزگی نژاد

  دکتر مرتضی مزگی نژاد

  مسسئول امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   طبقه دوم

دکتر مجتبی خلیفه

  دکتر مجتبی خلیفه

  مدیرگروه تاریخ


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی تاریخ

دکتر محمدباقر آخوندی

  دکتر محمدباقر آخوندی

  مدیر گروه جامعه شناسی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی جامعه شناسی

دکتر محمد اسکندری ثانی

  دکتر محمد اسکندری ثانی

  مدیر گروه جغرافیا


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی جغرافیا

دکتر احمد خسروی

  دکتر احمد خسروی

  مدیر گروه حقوق


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی حقوق

دکتر جلیل اله فاروقی

  دکتر جلیل اله فاروقی

  مدیر گروه زبان انگلیسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی زبان انگلیسی

دکتر حامد نوروزی

  دکتر حامد نوروزی

  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

دکتر احمد بخشی

  دکتر احمد بخشی

  مدیر گروه علوم سیاسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی علوم سیاسی

 

  دکتر مصطفی فروتن تنها

  مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

 •   5631026251

 •   056-32202120

 •  

 •  

 

  دکتر مصطفی فروتن تنها

  مدیر گروه معارف اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه معارف اسلامی

 •   5631026251

 •   056-32202120

 •  

 •  

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱