مسئولین

تعداد بازدید:۴۳۲۲
دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

 •   طبقه سوم

دکتر محمد حسن الهی زاده

  دکتر محمد حسن الهی زاده

  معاون آموزشی دانشکده


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

 •   طبقه سوم

دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

  دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

  مسسئول امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

 •   طبقه سوم

دکتر مجتبی خلیفه

  دکتر مجتبی خلیفه

  مدیرگروه تاریخ


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی تاریخ

دکتر محمدباقر آخوندی

  دکتر محمدباقر آخوندی

  مدیر گروه جامعه شناسی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی جامعه شناسی

دکتر محمود فال سلیمان

  دکتر محمود فال سلیمان

  مدیر گروه جغرافیا


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی جغرافیا

 

  دکتر احمد خسروی

  مدیر گروه حقوق


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی حقوق

 •   31026191

 •  

 •  

 •  

 

  دکتر جلیل اله فاروقی

  مدیر گروه زبان انگلیسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی زبان انگلیسی

 •   31026211

 •  

 •  

 •  

دکتر حامد نوروزی

  دکتر حامد نوروزی

  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

دکتر حسین فرزانه پور

  دکتر حسین فرزانه پور

  مدیر گروه علوم سیاسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی علوم سیاسی

دکتر محمد مهدی دیانی

  دکتر محمد مهدی دیانی

  مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

دکتر محمد مهدی دیانی

  دکتر محمد مهدی دیانی

  مدیر گروه معارف اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه دوم

 •   گروه معارف اسلامی