مسئولین

تعداد بازدید:۸۵۷۵
دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول

دکتر علی اشرفی

  دکتر علی اشرفی

  معاون آموزشی دانشکده


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول

 •   5631026102

 •   aashrafi[at]birjand.ac.ir

 •   cv.birjand.ac.ir/ashrafi/fa

دکتر حامد نوروزی

  دکتر حامد نوروزی

  مسسئول امور پژوهشی دانشکده


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-طبقه اول

دکتر مجتبی خلیفه

  دکتر مجتبی خلیفه

  مدیرگروه تاریخ


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی تاریخ

دکتر محمدباقر آخوندی

  دکتر محمدباقر آخوندی

  مدیر گروه جامعه شناسی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی جامعه شناسی

دکتر محمد اسکندری ثانی

  دکتر محمد اسکندری ثانی

  مدیر گروه جغرافیا


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی جغرافیا

دکتر احمد خسروی

  دکتر احمد خسروی

  مدیر گروه حقوق


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی حقوق

دکتر جلیل اله فاروقی

  دکتر جلیل اله فاروقی

  مدیر گروه زبان انگلیسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی زبان انگلیسی

دکتر سیدمهدی رحیمی

  دکتر سیدمهدی رحیمی

  مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

دکتر احمد بخشی

  دکتر احمد بخشی

  مدیر گروه علوم سیاسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی علوم سیاسی

 •   5631026171

 •   bakhshi[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/abakhshi/fa

دکتر مصطفی فروتن تنها

  دکتر مصطفی فروتن تنها

  مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی

دکتر مصطفی فروتن تنها

  دکتر مصطفی فروتن تنها

  مدیر گروه معارف اسلامی


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   ساختمان اداری-گروه معارف اسلامی

 

آخرین ویرایش۲۱ آبان ۱۴۰۲