گروه جامعه شناسی

تعداد بازدید:۵۱۴۰

گروه جامعه شناسی در سال 1392 با سه عضو هیات علمی استادیار تاسیس گردید. در این سال با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته دانش اجتماعی مسلمین دانشجو پذیرفته شد. از سال 1394 نیز این گروه در مقطع کارشناسی رشته پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشجو پذیرفته است. از سال 1395 نیز در مقطع کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی پذیرش دانشجو انجام شده است.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
جامعه شناسی   -  -  3  - 3