معاونت پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۵۱۱۶
دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

  دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

  مسئول امور پژوهشی دانشکده


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

  •   گروه جغرافیا