کانال های اطلاع رسانی گروه های آموزشی

تعداد بازدید:۳۶۴۵

کانال اطلاع رسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
            
https://t.me/adabiat_birjanduniversity                 
گروه ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند
       
      https://t.me/adabiatbirjand
دانشجویان گروه زبان انگلیسی      
           
https://t.me/english_birjandu
کانال اطلاع رسانی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند    
   
      https://t.me/Geography_Birjand  
اطلاع رسانی گروه جامعه شناسی  
         
https://chat.whatsapp.com/GbCqXcwZyGRDv5kwz0JkT0
اطلاع رسانی گروه علوم سیاسی     
          
https://chat.whatsapp.com/DQlrZLeaRUX0pIDTIxQQ27
اطلاع رسانی گروه مدیریت دولتی  
        
https://chat.whatsapp.com/Ib2eUR6VXmlHySun347YvO

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۴۰۰