افتخارات

تعداد بازدید:۳۵۹۳

آقای دکتر محمد بهنام فر

- استاد نمونه دانشگاه بیرجند در سال های: 1379، 1382، 1390، 1392، 1394، 1396، 1397

- پژوهشگر نمونه در سال های: 1383، 1392، 1390، 1394، 1396

- پژوهشگر برتر استان: 1390

خانم دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

- پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی: 1381

خانم ویدا نوشین فر

- پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی: 1384

آقای علی نجف زاده

استاد نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393-1392

آقای دکتر جواد میکانیکی

-پژوهشگر برتر و استاد نمونه: 1393

آقای دکتر محمدرضا عزیزی

- استاد نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی: 1394-1393

آقای دکتر عمران راستی

-استاد نمونه 1395 و پژوهشگر برتر 1398

آقای دکتر مرتضی اسمعیل نژاد

-پژوهشگر برتر 1396 و 1398

آقای دکتر محمود فال سلیمان

-پژوهشگر برتر و استاد نمونه 1397

آقای دکتر مفید شاطری

پژوهشگر برتر و استاد نمونه

خانم دکتر زینب نوروزی

-استاد نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸