رییس دانشکده

تعداد بازدید:۲۷۲۲
دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   استادیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- طبقه سوم

  •   گروه زبان انگلیسی