رییس دانشکده

تعداد بازدید:۵۷۰۰
دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   استادیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اداری- طبقه اول

  •   گروه زبان انگلیسی

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲