روسای پیشین

تعداد بازدید:۴۹۷۱
دکتر جواد میکانیکی (1397-1393)

  دکتر جواد میکانیکی (1397-1393)

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

  •  

دکتر حسین فرزانه پور (1393-1385)

  دکتر حسین فرزانه پور (1393-1385)

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

دکتر سید مهدی رحیمی (1385-1376)

  دکتر سید مهدی رحیمی (1385-1376)

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

دکتر جواد میکانیکی (1376-1374)

  دکتر جواد میکانیکی (1376-1374)

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   دانشیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی- ساختمان اساتید

سید نعمت حسینی ( 1374-1369)

  سید نعمت حسینی ( 1374-1369)

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی (بازنشسته)


آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲