نشریات دانشکده

تعداد بازدید:۳۸۴۸

 •   صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
     مدیرمسئول: دکتر مفید شاطری
     سردبیر: دکتر حمید شایان
     جانشین سردبیر: دکتر جواد میکانیکی
     مدیرداخلی: دکتر محمد حجی پور

 •  رتبه علمی "ب"
   

 •   تلفن تماس: 05631026162

 •   ایمیل: vssd[at]birjand.ac.ir

 •  وبسایت: vssd.birjand.ac.ir/


 •    صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
     مدیرمسئول: دکتر ابراهیم محمدی
     سردبیر: دکتر علیرضا انوشیروانی
     مدیرداخلی: دکتر علی اکبر محمدی

 •  رتبه علمی "ب"

 •   تلفن تماس: 05631026242

 •   ایمیل: islah[at]birjand.ac.ir

 •   وبسایت: islah.birjand.ac.ir /


 •   صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
     مدیرمسئول: دکتر سید مهدی رحیمی
     سردبیر: دکتر محمد بهنام فر
     دستیار سردبیر: دکتر حامد نوروزی
     مدیرداخلی: دکتر عباس واعظ زاده

 •  رتبه علمی "ب"

 •  تلفن تماس: 056-31026106

 •  ایمیل: Jcrl[at]birjand.ac.ir

 •  وبسایت: jcrl.birjand.ac.ir/

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۴۰۲