۱۱۸ دانشگاه بیرجند

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۹۸ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتتلفن داخلیتلفن مستقیمفکس
احمدخامساندانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه روانشناسیرییس دانشگاه10532202008
رسولپویان  فرحوزه ریاستمسئول دفتر ریاست1053220200832202009
محمدجوادمشاوری نیاحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیمدیر روابط عمومی23632202245
حمیدرضانجفیدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی برق - قدرتمعاون پژوهشی وفناوری دانشگاه --حوزه معاونت پژوهشی و فناوری402
محسنآیتیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی/گروه علوم تربیتیمعاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه --حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی209
عباسعابدیدانشکده علوم/گروه فیزیکمعاون اداری ومالی  دانشگاه --حوزه معاونت اداری و مالی263
ابراهیممحمدیدانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه ادبیات فارسیمعاون فرهنگی واجتماعی دانشگاه --حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی630
محمدقاسمی گلدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعضو هیات علمی544
محمودرضاتولاحوزه معاونت پژوهشی و فناوری/مدیریت امور فناوریمعاون مدیر514
محمدحسنرفیعی زادهحوزه ریاست/مدیریت روابط عمومیکارشناس روابط عمومی247
آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۷