معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویدادها

اخبار

لزوم توجه بر فرهنگ در جامعه دانشگاهی
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

- پاکسازی پارک جنگلی معصومیه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
- مسابقه عکاسی به مناسبت نوروز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷