کارشناسان و کارکنان

تعداد بازدید:۵۴۱۳
محمد جواد مشاوری نیا

  محمد جواد مشاوری نیا

  کارشناس فرهنگی


 • رئیس گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی- دبیر کمیتۀ آموزش، پژوهش و اسناد دفاع مقدس استان- کارشناس کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن های علمی - نماینده حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه -  نماینده حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در کمیته انضباط مالی دانشگاه - پشتیبانی از برگزاری وبینارها و دوره های مجازی.

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • 05631026013

رویا موحدی

  رویا موحدی

  کارشناس فرهنگی


 •   معاون مدیر فرهنگی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   05631026012

سیدحامد حمیدزاده

  سیدحامد حمیدزاده

  کارشناس فرهنگی


 •   مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی - رابط خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی - پشتیبانی از برگزاری وبینارها و دوره های مجازی. 

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • 056-31026011

 •   hamidzadeh[at]birjand.ac.ir

محمد حاجی پور

  محمد حاجی پور

  کارشناس فرهنگی


 •   مسئول امور مالی-کارشناس فوق برنامه و اردوهای فرهنگی و بازدیدهای علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی-  کارپرداز- مسئول امور عمومی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • 056-31026016

حمید سیف الهی مقدم

  حمید سیف الهی مقدم

  کارشناس فرهنگی


 •  کارشناس مسئول کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی - مسئول وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی -مدیریت اجرایی نشریه برگ فرهنگ و فصلنامۀ خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی - مدیریت بخش فرهنگی سامانۀ پویا و راه اندازی و بروزرسانی.

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •     056-31026010

 •   hsayfollahi[at]birjand.ac.ir

سمانه محمودی زاده

  سمانه محمودی زاده

  کارشناس فرهنگی


 •   کارشناس انجمن های علمی - کارشناس نشریات دانشگاهی.

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026015

مصطفی حداد

  مصطفی حداد

  کارشناس فرهنگی


 •    مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی - کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاه - مسئول دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی - مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان- مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه- مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده یک- مسئول دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر.

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026000

 •   056-32202110

 •  

سمیه جمالی

  سمیه جمالی

  کارمند


 • کارشناس امور دینی و قرآنی، مسئول دبیرخانه ششورای معین معاونت  فرهنگی و اجتماعی،  امور اجرایی شورای سیاست گذاری فعالیت های قرآنی، کارشناس کمیتۀ صیانت و عفاف و حجاب، کارشناس امور پژوهشی گروه مطالعات و امور برنامه ریزی اجتماعی.

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • 056-31026014

غلامرضا ایوبی

  بتول شاعرزاده

  کارشناس فرهنگی


 •  مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی - کارشناس آسیب های اجتماعی دانشگاه - مسئول مستندسازی و آرشیو الکترونیکی معاونت - مسئول درگاه فرهنگی معاونت. 

 • 056-32202123

 • 056-31026017

 •  

 •  

 

  محمد امین شبخوان

  کار شناس فرهنگی

 
 • کارشناس سمعی و بصری، کارشناس شورای فرهنگی خوابگاه های دانشجویی، کارشناس امور مراسم و جشن ها (دانش آموختگی، ورودی ها و ...)

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • 31026003- 056

 

  غلامرضا ایوبی

  خدمات


 •  انبار دار- خدمات

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •  
آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۱