معاونین پیشین

تعداد بازدید:۳۴۶۰

«تاریخچه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند»

تأسیس معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به سال 1371باز می گردد زمانی که با موافقت شورای گسترش آموزش عالی مجتمع دانشگاهی بیرجند به دانشگاه بیرجند ارتقا یافت. این معاونت ابتدا در قالب مدیریت امور فرهنگی در مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود. تا اواسط دهه 1380، فعالیت های فرهنگی در دانشگاه از قبیل حمایت و مدیریت تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری و نشریات دانشجویی همچنان ذیل حوزة معاونت دانشجویی و فرهنگی با مسؤلیت مدیر امور فرهنگی به انجام می رسید. از آن پس نیاز به استقلال حوزه فرهنگی دانشگاه درقالب یک معاونت جدید و به منظور بسط و تعمیق فعالیت های این حوزه، بیش از پیش مورد توجه واقع شد و متعاقباً عملی ساختن این ایده با ارتقا مجدد دانشگاه و ایجاد هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزشی خراسان جنوبی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید. به دنبال این مصوبه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در سال 1389 فعالیت رسمی خود رابه عنوان پنجمین معاونت دانشگاه آغاز نمود. اینک این حوزه در چارچوب دانشگاه ­­­های منطقه 9 کشور، به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی خود ادامه می دهد این معاونت دارای دو مدیریت امور فرهنگی و امور اجتماعی است و ضمن برخورداری از اداره امور فرهنگی و گروه مطالعات و امور برنامه­ ریزی اجتماعی، دارای بخش کانون های فرهنگی و هنری، بخش انجمن ­های علمی دانشجویی، تشکل ­های دانشجویی و شورای فرهنگی خوابگاه ­های دانشجویی است.

«تاریخچه معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند»

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۹