پرسش‌های متداول

تعداد بازدید:۳۰۱

مراحلی که یک طرح پیشنهادی توسط کانون یا انجمن باید طی کند تا به مرحله اجرا برسد چیست؟ 

پیشنهادات هر کانون یا انجمن ابتدا باید در برگه های طرح که در اختیار کارشناسان مربوطه است وارد و برای کارشناس تشریح گردد. این طرح ها هر هفته روزهای دوشنبه در "جلسه شورای معین" که متشکل از مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی ست بررسی و جهت تأیید نهایی به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارجاع می شود که در صورت تأیید ایشان به دبیرخانه معاونت ارجاع و قابلیت پیگیری و اجرا خواهد داشت.