معرفی معاون

تعداد بازدید:۵۷۹۸

  دکتر حسین فرزانه پور

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی


 •  دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • دکترای تخصصی علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 •  

 • بخشی از سوابق اجرایی:

 • ۱- معاون آموزشی دانشکده هنر

 • ۲- ریاست دانشکده هنر

  ۳- ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  ۴- مدیر گروه علوم سیاسی

  ۵- عضویت در هیات جذب دانشگاه

  ۶-عضویت در کارگروه صلاحیت عمومی هیات جذب دانشگاه

  ۷-عضویت در کمیسیون ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

  ۸-نماینده اعضای هیات علمی دانشکده در کمیته ترفیع دانشکده

 •  

 •   hfarzanepour[at]birjand.ac.ir

 •   

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱