مدیریت امور فرهنگی

تعداد بازدید:۱۰۸۵۴
دکتر علی اکبر محمدی

  دکتر علی اکبر محمدی

  مدیر فرهنگی


 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

 •   056-32202123

 • سوابق اجرائی:

 • عضو کمیته علمی و اجرایی نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

  عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

  عضو انجمن علمی{ استادان} زبان و ادبیات فارسی

  عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

  عضو انجمن نقد ادبی

 • مسئول دبیرخانه علمی و وبگاه نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی

  مسئول دبیرخانه علمی و وبگاه دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

 

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹