پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست

پردیس کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند شامل دانشکده کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست است.