۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
عیسیهوشیارمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/مدیریت امور آموزشیآبدارخانه313531023135
مهدیامیرآبادی زادهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه-32350331
محمدحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه-32253680
ابراهیمابراهیم آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/مزرعه آموزشی و تحقیقاتیآبیار مزرعه کشاورزی-32253680
سجادسرزهیمعاونت دانشجویی/مدیریت تربیت بدنی و فوق برنامهاماکن و فضاهای ورزشی521531025215
هادینوروزیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور مالیامین اموال424931024249
غلامحسینامیرآبادی زادهمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی424731024247
مصطفیخدادادیمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی424831024248
علیرضاآتشفرازمعاونت اداری و مالی/مدیریت امور اداری و پشتیبانیانبار مرکزی425031024250
کاظمعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسانباردار22-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۷۶۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۰