۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
مسعودخزاعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی256-
مهرانصفاییپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس آبیاری261-
طاهرهعاملی سرچاهیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس باغبانی295-
سیدابوالفضلناصریپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس زراعت و اصلاح نباتات259-
یاسینهلال بیگیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاکشناسی وحاصلخیزی خاک323-
معصومهخیریهپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس گروه آموزشی علوم دامی265-
عاطفهعابدینیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی علوم دامیکارشناس دامپروری342-
فاطمهحاجی آبادیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی مهندسی آبکارشناس گروه آموزشی مهندسی آب254-
محمودنخعیپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی مهندسی آبرییس اداره عمومی238-
محمد حسینامینی فردپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه باغبانیعضو هیات علمی327-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۶۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰