۱۱۸ دانشگاه بیرجند


نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۴۹ مورد.
نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتVOIPتلفن داخلیتلفن مستقیم
محمدهادیشهابپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه فلسفه و کلام اسلامیعضو هیات علمی616
محمودفال سلیمانپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615
جوادمیکانیکیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی615
عمرانراستیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی614
حسیننویدی نیاپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان انگلیسیعضو هیات علمی613
مفیدشاطریپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه جغرافیاعضو هیات علمی60432202227
محمدیوسفیپردیس شوکت آباد/دانشکده ادبیات و علوم انسانیمسئول دفتر ریاست دانشکده60132202044
نیلوفرکمیلیپردیس شوکت آباد/حوزه ریاست/دانشکده ادبیات و علوم انسانیکارشناس خدمات آموزشی589
حسنضیاءپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه آموزشی مهندسی معدنکارشناس امور معادن582
علینصیریانپردیس شوکت آباد/دانشکده مهندسی/گروه مهندسی عمرانعضو هیات علمی574
آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۳۹۸