توسط محققان دانشگاه بیرجند در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان صورت گرفت:

طراحی الگوی برنامه درسی و استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی

۰۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۴:۲۰ کد : ۲۴۴۲۲ اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۳۲۵
صادق حامدی نسب، دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه از رساله خود با عنوان طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان دفاع کرد.
طراحی الگوی برنامه درسی و استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، در پژوهش انجام شده به همت محققان دانشگاه بیرجند، الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان طراحی شد.
طراحی الگوی برنامه درسی برای استفاده از یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در جهت توسعۀ حرفه‌ای دانشجو معلمان بر اساس روش زمینه بنیاد و بر مبنای نمونه‌گیری معیاری، با 15 نفر از دانشجو معلمان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی که در سال 1398- 1397 مشغول به تحصیل بودند، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شد و الگوی موجود مربوط به یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه ‏های اجتماعی دانشجو معلمان در جهت توسعه حرفه‏ای آن‏ها استخراج شد و در ادامه برای بهره‌گیری از مبانی نظری با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی کلیه نظریه‌های مربوط به یادگیری غیررسمی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در بازه زمانی 2018- 1995، گردآوری و ترجمه شد و از 58 نظریه استخراجی، 32 نظریه که حمایت‌کنندة یادگیری در شبکه‌های اجتماعی بودند تحلیل گردید . در پایان با روش پژوهش نظریه‌ای و بر اساس یافته‌های قبلی، بر اساس نمونه‌گیری هدفمند و با ابزار بررسی مستندات، ماهیت و ویژگی‌های عناصر 9 گانه برنامه درسی کلاین استخراج شد. درنهایت الگوی ارائه‌شده با روش روایی توسط متخصصان اعتباربخشی شد.
یافته‌های این پژوهش نشان داد که تحقق ابعاد توسعه حرفه‌ای دانشجو معلمان منوط به احساس نیاز حرفه‌ای به استفاده از شبکه‌های اجتماعی است. همچنین تحلیل محتوای کیفی نظریه‌ها، چهار طبقه اصلی شامل؛ ابعاد شبکه‌های اجتماعی، تعاملات شبکه‌ای، انواع یادگیری و عناصر برنامه درسی را نشان داد. به‌طورکلی یافته‌ها نشان داد که اهداف برای استفاده از یادگیری غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی پیش‌بینی‌نشده، انعطاف‌پذیر و پیوسته هستند که خاصیت گلوله برفی دارند و نیازمند ارزش‌سنجی هستند. محتوا در شبکه‌های اجتماعی لازم است هماهنگ با مخاطب، زمینه‌ساز تفکر انتقادی، کنش‌گرا و غربال‌گر باشند. ضروری است فعالیت‌های یادگیری غیررسمی؛ زمینه‌ساز خودکفایی و تعلق، برآورده ساز خواسته‌ها، برانگیزاننده و بسترساز آموزش فردی و گروهی باشند. مواد و منابع؛ متنوع، سهل‌الوصول، سیال و تعاملی است. گروه‌بندی فراگیران؛ غیرخطی، اختیاری و مبتنی بر تشریک‌مساعی و پاسخگویی برخط است. همچنین برای یادگیری غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی؛ زمان کافی برای تأمل در پاسخ، امکان برقراری ارتباط با گره‌های ارتباطی در هرزمان، امکان هدر رفت زمان مفید با محتوای جذاب و دستیابی به حجم انبوهی از اطلاعات در زمان کم وجود دارد. علاوه بر این، دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی در هر مکان وجود دارد و مکان یادگیری، خالق فرصت‌ها و مبتنی بر زیست‌بوم و ارتباطات تعاملی است. راهبردهای تدریس؛ مسئله محور، تعاملی، مبتنی بر شناورسازی فراگیر و با هدایت منعطف مدرس همراه است. شیوه‌های ارزشیابی برای یادگیری غیررسمی؛ کیفیت گرا، فرآیندمدار، خودارزیابانه، پیوسته و مبتنی بر بازخورد آنی است.
شایان ذکر است؛ این دانشجوی دکتری از رساله خود به راهنمایی دکتر محسن آیتی و مشاوره دکتر محمدعلی رستمی نژاد و دکتر فرهاد سراجی دفاع کرد.
همچنین قسمتی از این پژوهش بصورت  مقاله JCR با عنوان الگوی توسعه حرفه‌‏ای معلمان در شبکه‌‏های اجتماعی مجازی: رویکرد داده بنیاد(Teacher professional development pattern in virtual social networks: A grounded theory approach) در مجله Teaching and Teacher Education با اعتبار Q1 و ضریب تاثیر 5/112به چاپ رسیده است.

 لینک دسترسی به مقاله:
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X23001993
لینک مربوط به اطلاعات مجله:
www.sciencedirect.com/journal/teaching-and-teacher-education

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۴۰۲