معرفی مدیر

تعداد بازدید:۱۰۹۳

  مجید کلاته بجدی

  مدیر آموزشهای آزاد و مجازی


  •   استادیار

  •   دانشکده علوم 

  •   گروه شیمی