آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی ۹۹-۹۸آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
آئین نامه اجرایی پرداخت شهریه دانشجویان نوبت دوم(موارد خاص)آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شیوه نامه اجرایی نوبت دوم،دانشجویان خارجی ومواردمشمول شهریه سال ۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شیوه نامه اجرایی نوبت دوم،دانشجویان خارجی ومواردمشمول شهریه سال ۹۶آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه بیرجند در خصوص شهریه شبانه ۹۸-۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه دانشجویان شبانه (نوبت دوم) دانشگاه بیرجند سال تحصیلی ۹۸-۹۷آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۷-۹۶آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
جدول ارقام شهریه سال تحصیلی ۹۶-۹۵آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
نکات مهم آموزشی ومالی دوره نوبت دومآیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه نوبت دوم مقطع کاردانی-کارشناسی ۹۵-۹۴آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد ۹۵-۹۴آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم
شهریه نوبت دوم مقطع دکتری تخصصی ۹۵-۹۴آیین نامه و مقررات دانشجویان نوبت دوم