مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۳۰۷
مهندس محمد رضا پور نظری

  مهندس محمد رضا پور نظری

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


  •   از تاریخ 69/11/27 تا 72/08/02 و 73/11/16 تا 74/06/21

مرحوم مهندس نورالدین امینی

  مرحوم مهندس نورالدین امینی

عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


  •   از تاریخ 74/07/04 تا 76/08/26

دکتر محمد حسینایی

  دکتر محمد حسینایی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   از تاریخ 77/06/18 تا 78/03/31

دکتر غلامرضا کاردان مقدم

  دکتر غلامرضا کاردان مقدم

عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم


  •   از تاریخ 78/04/05 تا 80/11/09

آقای سید حسن کاظمی

  آقای سید حسن کاظمی

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی


  •   از تاریخ 80/11/09 تا 82/11/18

دکتر محمد مهدی نصرابادی

  دکتر محمد مهدی نصرابادی

دانشیار گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی وآمار


  •   از تاریخ 83/08/18 تا 85/06/15

دکتر محمد حسین حسینی

  دکتر محمد حسین حسینی

استادیار گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی وآمار


  •   از تاریخ 85/06/15 تا 88/01/24

دکترمحمدحسن سیاری زهان

  دکترمحمدحسن سیاری زهان

دانشیار گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی


  •   از تاریخ 88/01/24 تا 90/03/25

دکتر احمد آریافر

  دکتر احمد آریافر

دانشیار گروه مهندسی معدن دانشکده مهندسی


  •   از تاریخ 90/03/025 تا 95/08/12

دکتر حسین خزیمه نژاد

  دکتر حسین خزیمه نژاد

دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی


  •   از تاریخ 95/08/15 تا سال 1398